Biuletyn Informacji Publicznej
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

 Ślemień, dnia 30.04.2018r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

             w Ślemieniu

u;. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień

 

…..............................................

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

 

 

 

     Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, został wybrany jednogłośnie:

 

 

Pan  Mateusz Janda, zam Łodygowice

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

    Wyżej wymieniony kandydat spełnił niezbędne wymagania formalne, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko – główny Księgowy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu. W wyniku analizy przedłożonych przez kandydata dokumentów, oraz  przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna  jednogłośnie ustaliła, że zatrudni Pana Mateusza  Jandę na stanowisko Głównego Księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

    Za  wybraną kandydaturą  przemawiają  predyspozycje, kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie , które gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku pracy.

 

  

 

 

 

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                    Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

 

                                                                                                         Hubert Słonka - Walaszek

Ślemień, dnia 20 grudnia 2016r.

Znak sprawy nr RC/SSM.2/12/2016

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w  ramach postępowania o wartości poniżej 30 000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą:

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (różnych) do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku.”

I. Zamawiający:

Nabywca: Gmina Ślemień

ul. Krakowska 148

34-323 Ślemień

NIP: 553-25-11-962

Odbiorca: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Spacerowa 3

34-323 Ślemień

Tel./fax +48 338654351

II. Opis zamówienia:

 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (różnych) do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku.”

 2. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (rożnych) na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017r. w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość częściowej zmiany asortymentu bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury oraz zmiany zapisów zawartej umowy.

 1. Dostawy będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt.

 2. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.

 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 następujących części:

15.80.00.00-6 – artykuły spożywcze (różne)

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy którzy:

a) posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia,

c) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia:

 1. Zamówienia będą realizowane w terminie od dnia 02 stycznia.2017r. do dnia 31.03.2017r., sukcesywnie po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu dostawy i transportem dostawcy w terminie uzgodnionym podczas składania zamówienia.

 2. Miejscem dostawy zamówionych artykułów spożywczych jest: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu ul. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień.

IV. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 07/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

V. Wymagane dokumenty składające się na ofertę (brak któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty:)

 1. Odpowiednio wypełniony i podpisany „formularz – oferta” (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia);

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zaproszeniu do złożenia oferty (zał. nr 1 do formularza – oferty);

 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( zał. nr 2 do formularza – oferty);

 4. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przez odpowiednie służby sanitarne (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) pojazdów mechanicznych z podaniem marki pojazdu oraz nr rejestracyjnego przeznaczonych do przewożenia artykułów spożywczych opakowanych i nie opakowanych oraz artykułów wymagających chłodzenia podczas przewozu.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

 3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

 7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.

 9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

 10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

 11. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

 • formularz ofertowy,

 • oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

 • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.: - zaakceptowany projekt umowy – (załącznik nr 2 do zaproszenia)

 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego. Koperta/opakowanie powinna/o posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowania i oznaczona:

Dyrektor

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

ul. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień

Oferta cenowa na dostawę artykułów spożywczych (różnych) do szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku.”

 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po rozstrzygnięciu postępowania.

 2. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

 3. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 30.12.2016 roku, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu do godziny 14.00 (recepcja est czynna codziennie w godzinach między 8.00 a 14.00).

 2. Otwarcie ofert przez powołaną komisję nastąpi dnia 02.01.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Hubert Słonka -Walaszek - wicedyrektor, tel: +48 338654351, +48 534630104

VIII. Cena:

 1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie i wpisana do formularza oferty (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

IX . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

 1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest CENA.

 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę.

 3. Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej ofert wg następującego wzoru:

*100pkt = C

Cmin – oferta z najniższą ceną

Cbad – ocena badanej oferty

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia :

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

XII. Inne informacje:

 1. W tym postępowaniu Zamawiający :

 • dopuszcza składanie ofert częściowych,

 • nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną,

 • nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w tym postępowaniu.

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu do zawarcia umowy

XIII. Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Załącznik Nr 1 – „formularz-oferta” wraz z załącznikami;

Załącznik Nr 2 – „wzór -projekt umowy”


 

Zatwierdził:

Daniel Cielas

Dyrektor Szkolnego schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

Dyrekror Szkolnego Schroniska Młodzieżówego w Ślemieniu podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:"

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ DO UTWARDZENIA TERENU PRZY FILII W LASIE SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEZOWEGO W ŚLEMIENIU"

 
1 do 10 z 35