Biuletyn Informacji Publicznej
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Ślemień, dnia 20 grudnia 2016r.

Znak sprawy nr RC/SSM.2/12/2016

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w  ramach postępowania o wartości poniżej 30 000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą:

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (różnych) do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku.”

I. Zamawiający:

Nabywca: Gmina Ślemień

ul. Krakowska 148

34-323 Ślemień

NIP: 553-25-11-962

Odbiorca: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Spacerowa 3

34-323 Ślemień

Tel./fax +48 338654351

II. Opis zamówienia:

 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (różnych) do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku.”

 2. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (rożnych) na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017r. w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość częściowej zmiany asortymentu bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury oraz zmiany zapisów zawartej umowy.

 1. Dostawy będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt.

 2. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.

 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 następujących części:

15.80.00.00-6 – artykuły spożywcze (różne)

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy którzy:

a) posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia,

c) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia:

 1. Zamówienia będą realizowane w terminie od dnia 02 stycznia.2017r. do dnia 31.03.2017r., sukcesywnie po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu dostawy i transportem dostawcy w terminie uzgodnionym podczas składania zamówienia.

 2. Miejscem dostawy zamówionych artykułów spożywczych jest: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu ul. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień.

IV. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 07/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

V. Wymagane dokumenty składające się na ofertę (brak któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty:)

 1. Odpowiednio wypełniony i podpisany „formularz – oferta” (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia);

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zaproszeniu do złożenia oferty (zał. nr 1 do formularza – oferty);

 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( zał. nr 2 do formularza – oferty);

 4. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przez odpowiednie służby sanitarne (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) pojazdów mechanicznych z podaniem marki pojazdu oraz nr rejestracyjnego przeznaczonych do przewożenia artykułów spożywczych opakowanych i nie opakowanych oraz artykułów wymagających chłodzenia podczas przewozu.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

 3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

 7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.

 9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

 10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

 11. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

 • formularz ofertowy,

 • oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

 • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.: - zaakceptowany projekt umowy – (załącznik nr 2 do zaproszenia)

 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego. Koperta/opakowanie powinna/o posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowania i oznaczona:

Dyrektor

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

ul. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień

Oferta cenowa na dostawę artykułów spożywczych (różnych) do szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku.”

 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po rozstrzygnięciu postępowania.

 2. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

 3. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 30.12.2016 roku, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu do godziny 14.00 (recepcja est czynna codziennie w godzinach między 8.00 a 14.00).

 2. Otwarcie ofert przez powołaną komisję nastąpi dnia 02.01.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Hubert Słonka -Walaszek - wicedyrektor, tel: +48 338654351, +48 534630104

VIII. Cena:

 1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie i wpisana do formularza oferty (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

IX . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

 1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest CENA.

 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę.

 3. Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej ofert wg następującego wzoru:

*100pkt = C

Cmin – oferta z najniższą ceną

Cbad – ocena badanej oferty

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia :

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

XII. Inne informacje:

 1. W tym postępowaniu Zamawiający :

 • dopuszcza składanie ofert częściowych,

 • nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną,

 • nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w tym postępowaniu.

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu do zawarcia umowy

XIII. Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Załącznik Nr 1 – „formularz-oferta” wraz z załącznikami;

Załącznik Nr 2 – „wzór -projekt umowy”


 

Zatwierdził:

Daniel Cielas

Dyrektor Szkolnego schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

Dyrekror Szkolnego Schroniska Młodzieżówego w Ślemieniu podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:"

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ DO UTWARDZENIA TERENU PRZY FILII W LASIE SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEZOWEGO W ŚLEMIENIU"

Ślemień, dnia 2 grudnia 2016 r.


 

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W ŚLEMIENIU

 

I. Nazwa, adres jednostki: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu

ul. Spacerowa 3, 34-323 Ślemień

II. Ogłaszający: Daniel Cielas – Dyrektor

III. Stanowisko: Główny księgowy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu

IV. Wymiar etatu: 0,5 etatu

V. Rodzaj umowy: umowa o pracę

VI. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

a. Niezbędne:

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

 • publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia

 • spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej, lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, ustawy o rachunkowości

b. Wymagania dodatkowe:

samodzielność,

komunikatywność i uprzejmość,

umiejętność pracy w zespole,

bardzo dobra organizacja pracy,

umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych:Rekord oraz Comarch Optima ,

doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowej w jednostce budżetowej,

znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,

znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych znajomość ZUS,

VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowo – księgowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

dokonywanie wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz nadzór nad przestrzeganiem instrukcji procedur w/w. Dokumentów;

opracowywanie projektu budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planów budżetowych;

terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

prowadzenie i ewidencja zawartych umów i zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z ich zawarcia;

prowadzenie kadr pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu,

przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

bieżące informowanie dyrektora jednostki o saldach należności;

realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

VIII. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności: certyfikaty, zaświadczenia o szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),

kserokopia dowodu osobistego,

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,

aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;

oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

IX. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku do godz. 12:00,

2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej telefonicznie.

5. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ssm-slemien.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu www.ssmslemien.nbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

8. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu z tym, że pierwsza umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba zatrudniona otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych i obowiązującym w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Regulaminem Wynagradzania dla Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

X. Informacje dodatkowe:

1. Osoba, której w wyniku postępowania zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.


Daniel Cielas

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

Ślemień, dnia 2 grudnia 2016r.

Dyrektor

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

ogłasza nabór

na stanowisko Głównego Księgowego

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

 
1 do 10 z 32